Υποστήριξη Δικαιούχων τομέα Υγείας

Υποστήριξη Δικαιούχων τομέα Υγείας
  Τίτλος Αρχείο Συνημμένα έγγραφα Συνημμένα έγγραφα (αρχεία)
 
  Ανάρτηση οδηγιών σχετικά με τη παρακολούθηση του έργου «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19» PDF    
Α. Οδηγίες για τις πράξεις «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19», συγχρηματοδοτούμενο από τα ΕΠ των 13 Περιφερειών
1 Οδηγίες προς τους συνδικαιούχους για την παρακολούθηση του Οικονομικού Αντικειμένου και τη Δήλωση Δαπάνης των Πράξεων με γενικό τίτλο  "Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στο σύνολο των περιφερειών" - Γ' Μέρος PDF
Οδηγίες για την υποβολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) 1. PDF
Συμπληρωμένο υπόδειγμα Δελτίου Δήλωσης Δαπανών 2α. PDF
Συννημένα δικαιολογητικά του υπόδειγματος ΔΔΔ 2β. PDF
Δηλωθείσες δαπάνες κατά άτομο 3. XLS
Υπόδειγμα συμπλήρωσης παραστατικών πληρωμής 4. PDF
Εγχειρίδιο ΟΠΣ 5. PDF
Διοικητική επαλήθευση δαπάνης 6. PDF
Δελτίο δήλωσης δαπανών υποέργου 7α. DOC
Οδηγίες συμπλήρωσης δελτίου δήλωσης δαπανών υποέργου 7β. DOC
Οδηγίες για την ένταξη φορέων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής 8. PDF
2 Οδηγίες προς τους συνδικαιούχους για την παρακολούθηση του Φυσικού Αντικειμένου και ενέργειες Δημοσιότητας των Πράξεων με τίτλο "Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στο σύνολο των περιφερειών" - Β' Μέρος PDF Υπόδειγμα 1: Τροποποίηση σύμβασης DOC
Υπόδειημα 2: Περίληψη τροποποίησης σύμβασης DOC
Υπόδειγμα 3: Πίνακας διοικητικής παρακολούθησης XLS
Υπόδειγμα 4: Έντυπο μηνιαίας συγκεντρωτικής καταγραφής DOC
Υπόδειγμα 5: Εβδομαδιαίο παρουσιολόγιο DOC
Υπόδειγμα 6: Υποσέλιδο εγγράφων DOC
Υπόδειγμα 7: Επικοινωνιακό κείμενο ιστοσελίδας DOC
Υπόδειγμα 8: Αφίσα μεγέθους Α3 DOC
Επικοινωνιακός οδηγός 2014 - 2020 PDF
3 Οδηγίες προς Φορείς Υγείας για τον διοικητικό έλεγχο των ΕΥΔ Ε.Π. των Περιφερειών επί της διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού της Δράσης με γενικό τίτλο "Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19" συγχρηματοδοτούμενης από τα Ε.Π. των Περιφερειών για επίτευξη πιστοποίησης δαπανών PDF    
4 Έγκριση Σχεδίου Υλοποίησης Δράσης με γενικό τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19» συγχρηματοδοτούμενης από τα Ε.Π. των Περιφερειών. PDF Έγκριση Σχεδίου Υλοποίησης Δράσης  
Σχέδιο Υλοποίησης Δράσης DOC