Νέα

Νέα
Καθαρισμός

Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας»

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο "Υπηρεσίες Υποδοχής και Φύλαξης επί της εισόδου του κτιρίου όπου στεγάζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας, έτους 2023"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Έρευνα κοινού για την αναγνωσιμότητα των δράσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Σύμβουλος υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Δικαιούχος πράξεων / υποέργων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠ ΜΔΤ"

Αρ. πρωτ. 689/17.05.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΚΟ46ΜΤΛΡ-Ρ1Κ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5211682 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση αντικειμένου δημοσιότητας "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ"

8 – 9 Δεκεμβρίου 2012 Διημερίδα "Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης η αναγκαιότητα του σήμερα και αύριο"

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο "Υπηρεσίες Υποδοχής και Φύλαξης επί της εισόδου του κτιρίου όπου στεγάζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας, έτους 2022"

Prefoot Pic6

e - Βιβλιοθήκη

Δείτε σημαντικά αρχεία σε ψηφιακή μορφή, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση, αναζήτηση και ανακτηση πληροφοριών.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ