Θεσμικό Πλαίσιο Ειδικής Υπηρεσίας

Θεσμικό Πλαίσιο Ειδικής Υπηρεσίας

Αρχεία

corporation2-relations-pic2

Υ.Α. 113255/2022 - Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας και κατάργηση της υπό στοιχεία 62788/ΕΥΘΥ 613/2016 (Β’ 1885) κοινής υπουργικής απόφασης


corporation2-relations-pic2

ΥΑ.65199/2019 (ΦΕΚ¨2557/Β’/27-06-2019)- “Αντικατάσταση της 62788/ΕΥΘΥ613/ 13.06.2016 (ΦΕΚ Β’1885) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διάρθρωση της “Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας” του άρθρου 18 παρ. 10 του ν.4314/2014 και κατάργηση των υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ.23125/08.10.2000 (ΦΕΚ Β’1502), 130383/ 01.10.2009 (ΦΕΚ Β’2136), 44222/Γ’ ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β 13) και ΔΥ1α/ Γ.Π. οικ.85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β 1500) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν», όπως τροποποιήθηκε με την 57353/ΕΥΘΥ386/ 22-5-2018( ΦΕΚ/Β’ 1888) κοινή υπουργική απόφαση.


corporation2-relations-pic2

ΥΑ.57353/ΕΥΘΥ386/2017 (ΦΕΚ:1888/Β’/31-05-2017)- “ Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62788/ΕΥΘΥ 613/13-06-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1885), σχετικά με τη «Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας» του άρθρου 18 παρ. 10 του ν.4314/2014 και κατάργηση των υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 23125/08.10.2000 (ΦΕΚ Β’ 1502), 130383/ 01.10.2009 (ΦΕΚ Β΄2136), 44222/Γ’ ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β΄13) και ΔΥ1α/Γ.Π. οικ. 85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β΄1500)”.


corporation2-relations-pic2

YA. 62788/ΕΥΘΥ613/2016 (ΦΕΚ:1885/Β’/27-06-2016)- “Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας» του άρθρου 18 παρ. 10 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση των υπ' αριθμ. ΔΥ1α/οικ.23125/08.10.2000 (ΦΕΚ Β' 1502), 130383/ 01.10.2009 (ΦΕΚ Β' 2136), 44222/Γ ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 13) και ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β' 1500) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν”.


corporation2-relations-pic2

N.4314/2014 (ΦΕΚ:265/B’/23-12-2014) – “Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις” , σχετικά με τη Σύσταση της ΕΔΕΥΠΥ.


corporation2-relations-pic2

Νόµος 2860/2000 (ΦΕΚ-251/Α/14-11-00) - «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις»


corporation2-relations-pic2

ΚΥΑ 130385/1-10-09 (ΦΕΚ 2136/Β/01-10-09) – Τελευταία Τροποποίηση Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


corporation2-relations-pic2

ΚΥΑ 4088/18-6-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 278/30-6-08) -Απόφαση αναδιάρθρωσης της ΕΥΔΕΠ, σύμφωνα με το άρ.5 του Ν. 3614/2007


corporation2-relations-pic2

ΚΥΑ 44222/Γ’ ΚΠΣ 304 (ΦΕΚ 13/Β/12-01-01) – Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Prefoot Pic6

Υγεία στο ΕΣΠΑ 2021-2027

Η ΕΔΕΥΠΥ υλοποιεί ως Δικαιούχος πράξεις του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων τεχνικής βοήθειας.

  • Σχεδιασμός Νέας Προγραμματικής Περιόδου
  • Κείμενα Στρατηγικού Σχεδιασμού Υγείας
  • Εθνικά Σχέδια Δράσης Υποτομέων Πολιτικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ