Εθνική Νομοθεσία

Εθνική Νομοθεσία

Νόμοι

corporation2-relations-pic2

Nόμος 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/2021) - Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.


corporation2-relations-pic2

Νόμος 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) - Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.


corporation2-relations-pic2

Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) - Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.


corporation2-relations-pic2

Νόμος 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) - Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.


corporation2-relations-pic2

N. 4314/2014 (κωδ. έκδοση μέχρι 05.06.2019) - Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020


corporation2-relations-pic2

N.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) - Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020


corporation2-relations-pic2

Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) - Υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

corporation2-relations-pic2

Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/2015)


corporation2-relations-pic2

Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΦΕΚ 2573/Β/2014)

Υπουργικές Αποφάσεις

corporation2-relations-pic2

Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167). - (ΦΕΚ 67/Α/2020)


corporation2-relations-pic2

Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ Β’ 677), όπως εκάστοτε ισχύει (ΦΕΚ 4830/Β/2019)


corporation2-relations-pic2

Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 - Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξ


corporation2-relations-pic2

Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων (ΦΕΚ 2080/Β/2018)


corporation2-relations-pic2

Αριθμ. 28876 /ΕΥΣΣΑ 498 - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ Β΄ 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 938/Β/2018)


corporation2-relations-pic2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας (ΦΕΚ Β΄ 677) - (ΦΕΚ 3943/Β/2017)


corporation2-relations-pic2

Αριθμ. 99400/ΕΥΘΥ 727 - Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε - (ΦΕΚ 3354/Β/2017)


corporation2-relations-pic2

Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 - Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (ΦΕΚ 677/Β/2017)


corporation2-relations-pic2

Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων (ΦΕΚ 4319/Β/2016)


corporation2-relations-pic2

Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα (ΦΕΚ 3608/Β/2016)


corporation2-relations-pic2

Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα (ΦΕΚ 3303/Β/2016)


corporation2-relations-pic2

Αριθμ. 46274/ ΕΥΘΥ 482 - Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητας τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα (ΦΕΚ 1349/Β/2016)


corporation2-relations-pic2

Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26 .09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄). - (ΦΕΚ 2857/Β/2015)


corporation2-relations-pic2

Αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 - Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας (ΦΕΚ 449/Β/2015)

Εγκύκλιοι

corporation2-relations-pic2

1η εγκύκλιος για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.


corporation2-relations-pic2

Υποστήριξη δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημοσίου χαρακτήρα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020


corporation2-relations-pic2

Παρακολούθηση ημιτελών πράξεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 μετά την 31-03-2017


corporation2-relations-pic2

Νέα διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής έργων Δημοσίων Επενδύσεων - Κατάργηση λογαριασμών έργων στην Τράπεζα της Ελλάδος και δημιουργία λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ).


corporation2-relations-pic2

Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013


corporation2-relations-pic2

Οδηγίες για τις πληρωμές έργων τεχνικής βοήθειας συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ από τις Ειδικές Υπηρεσίες Υπουργείων και Περιφερειών.

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων-'Εντυπα

corporation2-relations-pic2

Εγχειρίδιο διαδικασιών ΣΔΕ 2014 - 2020


corporation2-relations-pic2

Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου για χρηματοδοτικά μέσα


corporation2-relations-pic2

Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020


corporation2-relations-pic2

Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020


corporation2-relations-pic2

Η Ελληνική Εθνική Στρατηγική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις

Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσιότητας

corporation2-relations-pic2

Επικοινωνιακός οδηγός 2014-2020


corporation2-relations-pic2

Συμπληρωματικό Υλικό

Prefoot Pic10

Θεσμικό Πλαίσιο
Ειδικής Υπηρεσίας

Δείτε τα αρχεία που αφορούν το Θεσμικό Πλαίσιο Ειδικής Υπηρεσίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ