ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εθνική Στρατηγική Υγείας και Δράσεις Υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Αρχεία

corporation2-relations-pic2

«Εθνική Στρατηγική Υγείας και Δράσεις Υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020», Δεκέμβριος 2016


Εθνική Στρατηγική Υγείας & Δράσης του Τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Αρχεία

corporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - θράκηςcorporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Αττικήςcorporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίαςcorporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Κρήτηςcorporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίαςcorporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδαςcorporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Ηπείρουcorporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Ιονίων Νήσωνcorporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίουcorporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Πελοποννήσουcorporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίουcorporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδαςcorporation2-relations-pic2

Περιφέρεια Θεσσαλίας


Κείμενα Στρατηγικού Σχεδιασμού

European Commission Documents

corporation2-relations-pic2

European Commission, (2013) , Commission Staff Working Document "Investing in Health"corporation2-relations-pic2

Ευρωπαϊκή Επιτροπή , (2011), Σχέδιο "Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Διαρθρωτικά Ταμεία"corporation2-relations-pic2

Ευρωπαϊκή Επιτροπή , (2011), Σχέδιο "Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο"corporation2-relations-pic2

Ευρωπαϊκή Επιτροπή , (2011), Σχέδιο "Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης"


Αναπτυξιακό Συνέδριο Τομέα Υγείας

Αρχεία

corporation2-relations-pic2

Αναπτυξιακό Συνέδριο για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης του τομέα "ΥΓΕΙΑ 2014-2020" Τετάρτη 22 Μαΐου 2013corporation2-relations-pic2

Πρόσκλησηcorporation2-relations-pic2

Conference Agendacorporation2-relations-pic2

Conference Agenda - Αγγλικό αρχείοcorporation2-relations-pic2

Αναπτυξιακή Στρατηγική και Στόχοι του Τομέα Υγείας για την περίοδο 2014-2020corporation2-relations-pic2

Κείμενο Θέσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020corporation2-relations-pic2

Εισηγήσεις Ομιλητών


Πορεία Υλοποίησης

Εκθέσεις Προόδου

corporation2-relations-pic2

Συγκεντρωτικός πίνακας έργων τομέα Υγείας (ημερομηνία αναφοράς: 31-12-2020)


corporation2-relations-pic2

Παρουσίαση Προόδου Παρεμβάσεων Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλέγγυας στον Θεμ. Άξονα 5: «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Υγείας του Πληθυσμού και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Μάρτιος 2009)


corporation2-relations-pic2

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», Θεμ. Άξονα 5: «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Υγείας του Πληθυσμού και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» (Μάρτιος 2009)


corporation2-relations-pic2

Πορεία Υλοποίησης Δράσεων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2007 - 2013 (Νοέμβριος 2008)


Επαληθεύσεις

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, η Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για τη διενέργεια επαληθεύσεων στις πράξεις, που συγχρηματοδοτούνται από τους πόρους, που της έχουν εκχωρηθεί. Το σχετικό καθήκον ανατίθεται σε στελέχη των Μονάδων Β και Γ της υπηρεσίας, είναι ωστόσο δυνατόν (ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της πράξης) για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων να χρησιμοποιηθούν και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες υπό την ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας.

Με βάση το άρθρο 8 του Ν.3614/07, οι επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται καλύπτουν τις διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων, όπως ενδείκνυται. Επίσης στο ίδιο άρθρο, παρ. 2 προβλέπεται ότι οι πραγματοποιούμενες επαληθεύσεις αφορούν:

  • διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους δικαιούχους.
  • επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους πράξεων.

Οι επαληθεύσεις πραγματοποιούνται με βάση το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων ή μετά τη διαπίστωση ανάγκης διενέργειας έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης λόγω ενδείξεων για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου. Κατά την επιτόπια επαλήθευση επιβεβαιώνεται:

  • ότι η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική και τεκμηριώνεται η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου,
  • ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης νομικής δέσμευσης ή απόφασης χορήγησης ενίσχυσης,
  • η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης,
  • η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων συμπεριλαμβανομένων των κανόνων δημοσιότητας.
Prefoot Pic9

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Καλές Πρακτικές και Έργα Υγείας στο Γ΄ΚΠΣ


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ