Σχεδιασμός Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Σχεδιασμός Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Ο κλάδος της υγείας αποτελεί ένα πολυδιάστατο δυναμικό οικοσύστημα το οποίο επηρεάζει σημαντικά την κοινωνική ζωή και την οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας και χρήζει προσεκτικού σχεδιασμού και επαρκούς χρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία του πληθυσμού και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Οι επενδύσεις στον τομέα της Υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βελτίωση των οικονομικών του τομέα υγείας, με απώτερες προεκτάσεις και στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη. Η διασφάλιση της υγείας ωθεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής, στην αξιοποίηση ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης και υψηλών επιπέδων παραγωγικότητας.

Ο Τομέας Υγείας στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση από την κρίση της πανδημίας CoViD-19, τη δεκαετή οικονομική κρίση και την αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή. Ο Σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 λαμβάνει υπόψη του τα παραπάνω προβλήματα και προτείνει δράσεις που έχουν στόχο την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. 

Οδηγός για τη χάραξη στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων, στο πλαίσιο της νέας ΠΠ, αποτελεί ο Στόχος 4 της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, ο οποίος εστιάζει στην υγεία και αναφέρεται σε μια πιο κοινωνική Ευρώπη που στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

 • Το Υπουργείο Υγείας, εστιάζοντας στα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης στο πλαίσιο του Δημόσιου Συστήματος Υγείας έχει αναπτύξει ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων που θέτει ως στόχους:
  την εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και την εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης μέσω ενίσχυσης της ΠΦΥ, σχεδιασμού της πολιτικής για την Ψυχική Υγεία και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων καθώς και την αναβάθμιση της ετοιμότητας και ανταποκρισιμότητας του ΕΣΥ,
 • το σχεδιασμό ενός εξωστρεφούς συστήματος υγείας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, το οποίο θα διέπεται από ορθότερη και διαφανή διακυβέρνηση και θα αξιοποιεί τα δεδομένα και τα προϊόντα έρευνας και θα δημιουργεί δικλείδες ασφαλείας απέναντι σε ενδεχόμενες υγειονομικές κρίσεις,
 • την αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας,
 • την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου του εθνικού συστήματος υγείας. 

Οι προτάσεις του Υπουργείου Υγείας για την ΠΠ 2021-2027 περιλαμβάνουν δράσεις ΠΟΥ αφορούν τα εξής επί μέρους πεδία που συναποτελούν την πολιτική υγείας:

 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα
 • Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Ψυχική Υγεία
 • Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων
 • Δημόσια Υγεία
 • Μακροχρόνια Φροντίδα Υγείας
 • Ψηφιακή Υγεία
 • Κατ’ οίκον Φροντίδα
 • Φροντίδα στην κοινότητα

Οι προτεινόμενες δράσεις του Υπουργείου Υγείας αναπτύσσονται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ/RRF) και του Προγράμματος Digital Compass. 

Αρχεία Σχεδιασμού Νέας Προγραμματικής Περιόδου

corporation2-relations-pic2

Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2021-2027 (Πρόταση για Διαβούλευση)


corporation2-relations-pic2

1η εγκύκλιος για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού


corporation2-relations-pic2

2η εγκύκλιος για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027


corporation2-relations-pic2

Έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει το έγγραφο "Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωομάδα"


corporation2-relations-pic2

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων


corporation2-relations-pic2

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+)


corporation2-relations-pic2

Παραρτήματα της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+)


corporation2-relations-pic2

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής


corporation2-relations-pic2

Παράρτημα I της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής


corporation2-relations-pic2

Παράρτημα II της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής

Prefoot Pic7

Κείμενα Στρατηγικού Σχεδιασμού Υγείας

Δείτε τα αρχεία που αφορούν τα Κείμενα Στρατηγικού Σχεδιασμού Υγείας.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ