Κείμενα Στρατηγικού Σχεδιασμού Υγείας

Κείμενα Στρατηγικού Σχεδιασμού Υγείας

Η «Εθνική Στρατηγική Υγείας και Δράσεις του Τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027» αποτελεί το κεντρικό στρατηγικό κείμενο του Υπουργείου Υγείας για το σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στο κείμενο αποτυπώνεται η στρατηγική και η διαμόρφωση προτάσεων δράσεων προσαρμοσμένων στους παράγοντες που επηρεάζουν την υφιστάμενη κατάσταση του εθνικού συστήματος υγείας της χώρας. Η παρούσα Εθνική Στρατηγική αποτελεί επικαιροποίηση της αντίστοιχης στρατηγικής που είχε αναπτυχθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ) το 2016, ενώ αποτελεί λογική συνέχεια της Αποτίμησης και Αξιολόγησης του Στρατηγικού Σχεδίου του τομέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και επιμέρους σημείων αυτού που αναπτύχθηκαν σε αυτό το πλαίσιο.

Η στρατηγική υγείας λαμβάνει υπόψη πολλαπλές Διεθνείς και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύχθηκαν και ως απάντηση στην πανδημία CoViD-19 και καθορίζουν τη στρατηγική υγείας της Ένωσης όπως το EU4Health, το Next Generation EU (το οποίο δίνει έμφαση σε δράσεις ανθεκτικότητας και μετριασμού μελλοντικών εξάρσεων / υγειονομικών κρίσεων). Λαμβάνονται υπόψη πρωτοβουλίες όπως το Child Guarantee που αφορά τη δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Εγγύησης με σκοπό να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει ανοιχτή πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση αλλά και η προώθηση της υγιούς και ενεργούς γήρανσης του πληθυσμού. Επίσης έχουν αξιοποιηθεί κατευθυντήριες οδηγίες, όπως αυτές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ειδικότερα όσον αφορά τις αρχές του Universal Health Coverage (UHC) καθώς και του EU Digital Compass, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση όλων των τομέων πολιτικής – συμπεριλαμβανομένου αυτού της υγείας.

Αρχεία

corporation2-relations-pic2

Εθνική Στρατηγική Υγείας και Δράσεις του Τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027


corporation2-relations-pic2

Προτάσεις Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας για τη Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027

Header Pic3

Εθνικά Σχέδια Δράσης Υποτομέων Πολιτικής

Δείτε τα αρχεία που αφορούν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Υποτομέων Πολιτικής


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ