Διοίκηση & Αρμοδιότητες

Διοίκηση & Αρμοδιότητες

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας και διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΥΠΥ» συστάθηκε με βάση το Νόμο 4314/2014 άρθρο 18, παρ. 10 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και αναδιαρθρώθηκε με την κοινή Υπ. Απόφαση με αρ. πρωτ. 113255/24-11-2022 (ΦΕΚ 6129/Β/1-12-2022) με βάση το Νόμο 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022).

Πρόκειται για μια Ειδική Υπηρεσία που προήλθε από τη συγχώνευση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΕτΥΚΑ), ως εξής:

  • Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ), λειτούργησε στη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το ΕΠ «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», με αρμοδιότητα στην παρακολούθηση και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού τεσσάρων (4) επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης ανάπτυξης της Υγείας & της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στην διαχείριση ή το συντονισμό παρεμβάσεων του τομέα υγείας, που συγχρηματοδοτούνταν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΥτΥΚΑ, ιστορικά, αποτέλεσε τη διάδοχη υπηρεσία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 – 2006» που συστάθηκε στο έτος 2000, με βάση τη με αρ. πρωτ.ΔΥ1α/οικ. 23125 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1502/8.12.2000).
  • Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΕτΥΚΑ), λειτούργησε ως Δικαιούχος υλοποίησης πράξεων που αφορούσαν τον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εντάσσονταν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 −2013.

Η Ειδική Υπηρεσία (ΕΔΕΥΠΥ) διατήρησε τις υποχρεώσεις από τις αρμοδιότητες που εκχωρήθηκαν στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (ΕΥΤΥΚΑ) και τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από την λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕτΥΚΑ).

Η νέα Υπηρεσία ΕΔΕΥΠΥ στην τρέχουσα Προγραμματική περίοδο, έχει ως αποστολήτην υποστήριξη του οικείου Υπουργείου Υγείας και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027. Εξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και λοιπές αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις.

Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα να υποστηρίζει και να συμμετέχει στη διαβούλευση/διαμόρφωση Στρατηγικής του τομέα Υγείας, ειδικά για το ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και συντάσσει το επιχειρησιακό σχέδιο για τους τομείς πολιτικής του Υπουργείου Υγείας του άρθρου 17 παρ.1 εδ.α. του ν. 4314/2014. Υποστηρίζει το Υπουργείο στην παρακολούθηση και αναθεώρηση της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Διατυπώνει προτάσεις στις ΕΥΔ των ΕΠ του ΕΣΠΑ για την εφαρμογή της Στρατηγικής του Υπ. Υγείας : Συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2021-2027 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας, στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων, στα κριτήρια αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Η Επιτελική Δομή υπάγεται στον Υπουργό Υγείας

Η ΕΔΕΥΠΥ υλοποιεί ως Δικαιούχος πράξεις του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων τεχνικής βοήθειας. Σχεδιάζει και υλοποιεί, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες από το ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) υποχρεώσεις όπως έχουν τροποποιηθεί ισχύουν. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες

Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους ή δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου».

Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους ή δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου».

Η ΕΔΕΥΠΥ, με βάση τη ΚΥΑ αναδιάρθρωσης, δύναται να ασκεί τον ρόλο του φορέα υλοποίησης δράσεων ή/και έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) υπουργική απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επίσης, δύναται να ασκεί τον ρόλο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των σχετικών δράσεων και έργων του ΤΑΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) υπουργική απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ΕΔΕΥΠΥ λειτουργεί με πόρους της Τεχνικής Βοήθειας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το ΕΠ ΜΔΤ για τη Προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, από το ΕΠ ΠΑΚΔΣ για τη Προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 και από την Εθνική Τ.Β.

Μπορείτε να βρείτε τα ΦΕΚ σύστασης - διάρθωσης της Υπηρεσίας, εδώ

Prefoot Pic11

Διάρθρωση Υπηρεσίας

Η ΕΔΕΥΠΥ υλοποιεί ως Δικαιούχος πράξεις του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων τεχνικής βοήθειας. Σχεδιάζει και υλοποιεί, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες από το ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) υποχρεώσεις όπως ισχύουν. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.

  • Στελεχιακό Δυναμικό
  • Οργανόγραμμα Υπηρεσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ