Η ΕΔΕΥΠΥ ως δικαιούχος έργων

Η ΕΔΕΥΠΥ ως δικαιούχος έργων

Η ΕΔΕΥΠΥ υλοποιεί ως δικαιούχος, κατά την αρμοδιότητα ενεργεί η Μονάδα Β, σύνθετα έργα ως προς το σχεδιασμό, που δεν είναι συνήθεις δημόσιες συμβάσεις, αλλά επίσης και έργα που περιλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις.

Συνολικά έχουν ανατεθεί δια Νόμου ή με Υπουργικές Αποφάσεις στην ΕΔΕΥΠΥ για υλοποίηση και υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) & Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) τριανταπέντε (35) πράξεις.

Ειδικότερα κατά υποτομέα πολιτικής υγείας:

Υποτομέας Πολιτικής «Ε.Σ.Υ.»

Δεκατρείς (13) Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις (ΕΚΤ) από τα 13 ΠΕΠ

Τα σε εξέλιξη έργα/Πράξεις που η ΕΔΕΥΠΥ υλοποιεί ως Συντονιστής Δικαιούχος είναι δεκατρείς (13) συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των 13 Περιφερειών (ΠΕΠ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με γενικό τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19», συνολικού προεκτιμώμενου π/υ 255.710.446,00 ευρώ.

Με τις Πράξεις αυτές συγχρηματοδοτείται μέρος από το συνολικό προσωπικό που έχει προσληφθεί στον τομέα της Υγείας για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Συνδικαιούχοι είναι οι επτά Υ.ΠΕ και τα Νοσοκομεία της χώρας, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΟΚΑΝΑ, το Ε.ΚΕ.Α., κ.α.

Οι 13 Πράξεις εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020). Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα, η ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο

 • την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν,
 • την ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό του κινδύνου εξουθένωσης στην εργασία,
 • τον περιορισμό κινδύνου μετάδοσης με δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων 13 πράξεων/170 υποέργων είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση των Φορέων Υγείας της χώρας με προσωπικό 5.096 επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19 και στους ανωτέρω στόχους παροχής υπηρεσιών σε ασθενείς COVID-19 και μη, και έλεγχου της διασποράς.

Υποτομέας Πολιτικής «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» Είκοσι–μία (21) Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις (ΕΚΤ) από το ΕΠ ΜΔΤ και τα 13 ΠΕΠ

Τα σε εξέλιξη έργα/Πράξεις που η ΕΔΕΥΠΥ υλοποιεί ως Δικαιούχος, είναι εικοσι-μία (21) συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις, εκ των οποίων οι έξι (6) εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (Ε.Π. ΜΔΤ) και οι δεκαπέντε (15) Πράξεις από στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των 13 Περιφερειών (ΠΕΠ).

Οι 20 ενταγμένες Πράξεις αφορούν τη «Λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», 5 Πράξεις στο ΕΠ ΜΔΤ (χρηματοδότηση για διάστημα 11 μηνών) και 15 Πράξεις στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών, συνολικού προεκτιμώμενου π/υ 222.761.015,00 € (χρηματοδότηση για διάστημα 36 μηνών που θα επεκταθεί έως το τέλος 2023).

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (TOMY) είναι ολιγομελείς διεπιστημονικές ομάδες προσανατολισμένες στην κοινότητα που θεσπίστηκαν με το άρθρο 106 του Ν.4461/2017. Έργο των ΤΟΜΥ είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), όπως προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες ομάδες του Κέντρου Υγείας αναφοράς τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την διεπιστημονική ομάδα της ΤΟΜΥ αφορούν εγγεγραμμένα στο γιατρό άτομα και οικογένειες, πληθυσμό και κοινότητα (σχολεία, ΚΑΠΗ, επαγγελματικούς χώρους κ.α.). Κάθε ΤΟΜΥ έχει μια περιοχή ευθύνης, ο πληθυσμός της οποίας κυμαίνεται από 10.000 έως 12.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί και παρέχουν υπηρεσίες 127 ΤΟΜΥ στις 13 περιφέρειες της χώρας, ενώ ο εγγεγραμμένος πληθυσμός ξεπερνάει τις 400.000 άτομα.

Μία (1) ενταγμένη Πράξη αφορά δράσεις υποστήριξης της ΠΦΥ.

Υποτομέας Πολιτικής «Ψυχική Υγεία» Μία (1) Συγχρηματοδοτούμενη Πράξη (ΕΚΤ) από το ΕΠ ΜΔΤ

Η ΕΔΕΥΠΥ, ως Δικαιούχος, έχει εντάξει μία (1) συγχρηματοδοτούμενη Πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (Ε.Π. ΜΔΤ) με τίτλο «Υποστήριξη διοικητικών και οργανωτικών μεταβολών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Τομεακών Επιτροπών και Οργάνων του Ν.4461/2017 που συνδέονται με τις Υ.ΠΕ.», προεκτιμώμενου π/υ € 1.000.107,77 (η αρ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.12814/15-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΔ8Γ465ΦΥΟ-Χ5Κ) έγκριση σκοπιμότητας, όπως ισχύει).

Πίνακες με στοιχεία προόδου υλοποίησης των υλοποιούμενων Πράξεων

Ημερομηνία Αναφοράς 31-12-2020


Η ΕΔΕΥΠΥ υποστηρίζεται στη λειτουργία της από Προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας που υλοποιεί
 ως δικαιούχος, κατά την αρμοδιότητα ενεργεί η Μονάδα Γ . Εγκρίθηκαν πράξεις/έργα που αφορούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας μέσω των οποίων διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της ΕΔΕΥΠΥ, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των παρεμβάσεων στο τομέα Υγείας για το ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ειδικότερα κατά πηγή χρηματοδότησης:

α1)Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. (Συγχρηματοδοτούμενη)

Τα υλοποιούμενα (σε εξέλιξη έργα/Πράξεις) που η ΕΔΕΥΠΥ υλοποιεί ως Δικαιούχος, είναι τέσσερεις (4) συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (Ε.Π. ΜΔΤ), εκ των οποίων δύο (2) χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και δύο (2) από το ΕΤΠΑ.

Οι παραπάνω πράξεις αφορούν σε ενέργειες σχετικές με την προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» από την ΕΔ ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας.

Οι ενέργειες αποσκοπούν επίσης, στην ευρύτερη υποστήριξη λειτουργίας της Επιτελικής Δομής για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των παρεμβάσεων του τομέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ & το ΕΤΠΑ

Αντικείμενο των έργων είναι ενέργειες που περιλαμβάνουν ενδεικτικά :

 • Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ περιφερειακών και εξοπλισμού πληροφορικής
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης, υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού και εργαλείων πληροφορικής,
 • Δαπάνες για εκπαίδευση και τη συμμετοχή σε ημερίδες/συνέδρια του προσωπικού, Οργάνωση εκδηλώσεων- συνεδριάσεων-συσκέψεων
 • Δαπάνες δημοσιότητας, προβολής & πληροφόρησης
 • Έξοδα μετακινήσεων του προσωπικού στο εξωτερικό και εσωτερικό
 • Υπηρεσίες Συμβούλων
 • Υπηρεσίες Αξιολόγησης
 • Έξοδα δημοσιεύσεων – ανακοινώσεων

α2) Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση μιας (1) πράξης συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση», το οποίο αφορούσε ενέργειες που εξειδικεύονταν σε παροχή υπηρεσιών με σκοπό το κλείσιμο έργων που είχαν εκχωρηθεί στην ΕΔ στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

β) Εθνική Τεχνική Βοήθεια

Η ΕΔΕΥΠΥ /Μονάδα Γ΄ υλοποιεί ως Δικαιούχοςένα (1) έργο Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ. Υγείας.

Οι ενέργειες στο παραπάνω έργο αποσκοπούν επίσης, στην ευρύτερη υποστήριξη λειτουργίας της Επιτελικής Δομής για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των παρεμβάσεων του τομέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που υλοποιούνται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Πίνακας με στοιχεία προόδου υλοποίησης των υλοποιούμενων Πράξεων

Ημερομηνία Αναφοράς 12/02/2024

Header Pic3

Υποστήριξη Δικαιούχων
τομέα Υγείας

Οδηγίες για τις πράξεις «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19», συγχρηματοδοτούμενο από τα ΕΠ των 13 Περιφερειών


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ