Ε-Βιβλιοθήκη

Επιλέξτε για να δείτε σημαντικά αρχεία της υπηρεσίας. Βιβλίο γκρί
περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, έλαβε υπόψη του τα άρθρα της συνθήκης της Ε.Ε., τις πολιτικές που διαμορφώθηκαν με το αναθεωρημένο κείμενο της Λισσαβόνας και τις διαστάσεις και τις εκθέσεις για την πολιτική συνοχής, τον Εθνικό Σχεδιασμό 2007-2013 (ΕΣΠΑ) καθώς και τις τεχνικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Με βάση τα παραπάνω, διενεργήθηκε από το 2005 πολύμηνη ανοικτή διαβούλευση, στο πλαίσιο της οποίας καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν και οργανώθηκαν σε αιτιοκρατική βάση τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τον τομέα. Σημειώθηκαν τα ισχυρά σημεία που χαρακτηρίζουν το σύστημα υγείας και τα αποτελέσματα που επέφεραν τα επιχειρησιακά προγράμματα της Β’ και Γ’ προγραμματικής περιόδου. Εντοπίστηκαν οι δυνατότητες που παρουσιάζονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη γεωπολιτική αναδιάταξη στην Ευρώπη και ειδικότερα στα Βαλκάνια. Επισημάνθηκαν απειλές που μπορεί να εμφανιστούν στον τομέα υγείας από τη γήρανση του πληθυσμού, την κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό φαινόμενο και από την παρόξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και των αδυναμιών του συστήματος υγείας. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε με τις συζητήσεις της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τις αντίστοιχες άλλων Υπουργείων και Περιφερειών για τον περαιτέρω Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την χρηματοδότησή του από τα Ε.Π. και Π.Ε.Π του ΕΣΠΑ 2007-2013 (πίνακας συσχέτισης).
Προϊόν αυτής της δημόσιας διαβούλευσης αποτέλεσε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 2007-2013. Το Πρόγραμμα αξιολογήθηκε εκ των προτέρων για τα αναμενόμενα αποτελέσματα του (μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά εδώ).

Η κύρια αναπτυξιακή προτεραιότητα εστιάζεται στη «διατήρηση της υγείας και κατ’ επέκταση της παραγωγικής ικανότητας του ατόμου ως πρωταρχικής σημασίας κεφάλαιο για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας». Από την διατύπωση αυτή προκύπτει η ανάγκη ορθολογικού σχεδιασμού των παρεμβάσεων στο τομέα υγείας έτσι ώστε να αποτελέσει το εφαλτήριο της κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης του τόπου.

Επί μέρους στρατηγικοί και γενικοί στόχοι έχουν ως ακολούθως:

Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού

α.: Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας
β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής

Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

α: Οικονομική Εξυγίανση του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
β: Αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη β’ βάθμια και γ’ βάθμια φροντίδα υγείας
γ: Προώθηση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά Υγείας
δ: Ενίσχυση της εκπαίδευση και της προαγωγής της έρευνας και της καινοτομίας στο τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ε.: Επίτευξη Συμπράξεων Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)
στ: Βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης του Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ζ: Δια βίου ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στρατηγικός Στόχος 3: Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Συστήματος Υγείας / e-health

Στρατηγικός Στόχος 4: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας
,

α: Εδραίωση της Μεταρρύθμισης της Ψυχικής Υγείας
β: Αποϊδρυματισμός Α.με.Α και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνομη διαβίωση
γ: Ανάπτυξη και προώθηση του κοινωνικού εθελοντισμού και της εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης
δ: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών ομάδων

Για να κατεβάσετε τα σχετικά κείμενα και τις παρουσιάσεις παρακαλώ πατήστε εδώ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων ΕΣΠΑ

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στον ιστότοπο ηλεκτρονικής υποβολής δελτίων ΕΣΠΑ Μπλε σφαίρα και λευκό χαρτί με σταυρό σχεδιασμένο πάνω του
περισσότερα

Ευρετήριο Όρων ΕΣΠΑ

φακός μεγέθυνσηςΕπιλέξτε εδώ για να βρείτε όρους του ΕΣΠΑ.
περισσότερα

Έργα Υγείας σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Πατήστε εδώ για να δείτε τα έργα υγείας σε άλλα Ε.Π

Μαύρος-μπλε φάκελος
περισσότερα