Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων
106 77, Αθήνα
Φαξ: 2131500751-752
e-mail: ed_ygeia@mou.gr

 

περισσότερα

Ε.Δ.Ε.ΥΠ.Υ

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας και διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΥΠΥ» συστάθηκε με τον Νόμο 4314/2014 άρθρο 18, παρ. 10. Πρόκειται για  μια νέα Ειδική Υπηρεσία που προήλθε από τη συγχώνευση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΕτΥΚΑ).

  • Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ), λειτούργησε  στη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το ΕΠ «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», με αρμοδιότητα στην παρακολούθηση και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού τεσσάρων (4) επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης ανάπτυξης της Υγείας & της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στην διαχείριση ή το συντονισμό παρεμβάσεων του τομέα υγείας, που συγχρηματοδοτούνταν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΥτΥΚΑ, ιστορικά, αποτέλεσε τη διάδοχη υπηρεσία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 – 2006».
  • Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΕτΥΚΑ), λειτούργησε ως Δικαιούχος υλοποίησης πράξεων που αφορούσαν τον τομέα Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και εντάσσονταν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 −2013.

Η Ειδική Υπηρεσία (ΕΔΕΥΠΥ) διατηρεί τις υποχρεώσεις από τις αρμοδιότητες που εκχωρήθηκαν στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (ΕΥΤΥΚΑ) και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕτΥΚΑ).

Η νέα Υπηρεσία ΕΔΕΥΠΥ στην τρέχουσα περίοδο 2014-2020, έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και των φορέων που αυτό εποπτεύει στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευ-ομένων φορέων του σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα να  υποστηρίζει και να συμμετέχει στη διαβούλευση/διαμόρφωση Στρατηγικής του τομέα Υγείας, ειδικά για το ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και συντάσσει το επιχειρησιακό σχέδιο για τους τομείς πολιτικής του Υπουργείου Υγείας του άρθρου 17 παρ.1 εδ.α. του ν. 4314/2014. Υποστηρίζει το Υπουργείο στην παρακολούθηση και αναθεώρηση της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Διατυπώνει προτάσεις στις ΕΥΔ των ΕΠ του ΕΣΠΑ για την εφαρμογή της Στρατηγικής του Υπ. Υγείας : Συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας, στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων, στα κριτήρια αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Η ΕΔΕΥΠΥ υλοποιεί ως Δικαιούχος πράξεις του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανο-μένων πράξεων τεχνικής βοήθειας. Σχεδιάζει και υλοποιεί, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες από το ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)  υποχρεώσεις όπως ισχύουν. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες

Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους ή δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου».

Η ΕΔΕΥΠΥ λειτουργεί με πόρους της Τεχνικής Βοήθειας της Ελλάδας και της Ευρ. Ένωσης, από το ΕΠ ΜΔΤ και την Εθνική Τ.Β.

Μπορείτε να βρείτε τα ΦΕΚ σύστασης - διάρθωσης της Υπηρεσίας, εδώ


Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας
Διεύθυνση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131500762, 2131500821
Φαξ: 2131500751 & 2131500752
E-mail: ed_ygeia@mou.gr
Web site : www.edespa-ygeia.gr

Κατάσταση Στελεχών Επιτελικής Δομής
Αναστάσιος Αχείμαστος Προϊστάμενος ΕΔΕΥΠΥ 213 1500 811 aaxeimastos@mou.gr
Φωτεινή Δαλαβέρη
213 1500 761 fdalaveri@mou.gr
Ιωάννα Αποστόλου
Γραφείο Προϊσταμένου ΕΔΕΥΠΥ 213 1500 762 annaapos@mou.gr
Μονάδα Α
Στέλλα Στουπή Προϊσταμένη 213 1500 771 sstoupi@mou.gr
Στέλλα Μοσχοβάκη 213 1500 773 smoschovaki@mou.gr
Αριστομένης Συγγελάκης 2131500790 asyngelakis@mou.gr
Αντώνης Σακελλάρης 2131500831 asakellaris@mou.gr
Δημήτρης Βλαχονικολέας 2131500795 dvlachonikoleas@mou.gr
Μονάδα Β1
Μαρία Καθαράκη Προϊσταμένη 213 1500 801 mkatharaki@mou.gr
Αλίκη Παρασκευά
213 1500 833 aparaskeva@mou.gr
Σαπφώ Τσαμπούκου
213 1500 824 stsampoukou@mou.gr
Ιουλία Λαμπράκη 213 1500 799 ilampraki@mou.gr
Παράσχος Λυγερούδης
213 1500 834 plygeroudis@mou.gr
Βασιλική Λυγκώνη 213 1500 791 vlygoni@mou.gr
Ελένη Βάρτζελη 213 1500 798 evartzeli@mou.gr
Ανδρέας Βατίστας
213 1500 770 avatistas@mou.gr
Μονάδα Β2
Αγγελική Μπουζιάνη Προϊσταμένη 213 1500 812 abouziani@mou.gr
Αντώνης Ανδροβιτσανέας
213 1500 823 androvitsaneas@mou.gr
Μοδέστος Αβδελίδης
213 1500 809 mavdelidis@mou.gr
Αλεξάνδρα Καλαϊτζή 213 1500 802 alexkala@mou.gr
Μονάδα Γ
Κυριακή Παντελάκη Προϊσταμένη 213 1500 820 kpantelaki@mou.gr
Μαρία Κορνηλία Αρμενιάκου
213 1500 821 marmeniakou@mou.gr
Κωνσταντίνα Δρακουλάκη 213 1500 832 ndrakoulaki@mou.gr
Ευδοκία Σπηλιοπούλου 213 1500 810 espiliopoulou@mou.gr
Δήμητρα Δημοπούλου 213 1500 802 ddimopoulou@mou.gr
Χριστίνα Τερζάκη 213 1500 803 cterzaki@mou.gr
Γεώργιος Πουλινάκης 213 1500 819 georpoul@mou.gr
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο που αναφέρει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.

Αρθρο 3 της ΚΥΑ με αρ. 65199/20-06-2019 (ΦΕΚ:2557/Β/27-06-2019)