Συνεργασία με Ανώτατες Σχολές

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης

Ως οργανισμός, που προάγει την διαρκή βελτίωση μέσω της δια βίου μάθησης και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, μεταξύ άλλων η Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.  προσφέρει σε φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας  τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε κάποια από τις Μονάδες της Υπηρεσίας . Αυτή η μορφή εκπαίδευσης (staging) δίνει πολύτιμα εφόδια στους φοιτητές, καθώς τους φέρνει σε επαφή με σύγχρονα εργαλεία και τεχνογνωσία διαχείρισης προγραμμάτων και έργων υγείας και τους προετοιμάζει για την ένταξή τους στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.  Μέχρι σήμερα, η υπηρεσία μας συνεργάζεται με μια σειρά από ΑΕΙ/ΤΕΙ , μεταξύ των οποίων το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

H πρακτική άσκηση υλοποιείται στο πλαίσιο έγγραφης συμφωνίας μεταξύ της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. και του εκπαιδευτικού φορέα, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι υποχρεώσεις όλων των μερών. Σύμφωνα με  τον εφαρμοζόμενο μοντέλο, η υπηρεσία υποδέχεται τον σπουδαστή, καταρτίζει από κοινού το αναλυτικό πρόγραμμα, και μετά από σύντομη περίοδο ενημέρωσης και  προσαρμογής,  του αναθέτει έργο περιορισμένης διάρκειας με συγκεκριμένα παραδοτέα. Η διαμόρφωση του προγράμματος άσκησης και η  επιλογή του αντικειμένου της γίνεται από την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης της ΕΥΤΥΚΑ σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Διδάσκοντα του εκπαιδευτικού φορέα και τους Προϊσταμένους των Μονάδων της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.

Σημείωση: Η ΕΥΤΥΚΑ παρέχει στον σπουδαστή θέση εργασίας και Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε βάσεις δεδομένων, ευκαιρίες μάθησης & συμμετοχής σε συνέδρια και ημερίδες και χορηγεί σχετική βεβαίωση και συστατική επιστολή. Η πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι αμειβόμενη και σε ότι αφορά στην διάρκεια, ωράριο, ασφάλιση κλπ διέπεται από το ειδικό πλαίσιο του εκάστοτε εκπαιδευτικού φορέα.