Πορεία Υλοποίησης

Αρχεία Εκθέσεων Προόδου
Συγκεντρωτικός πίνακας έργων τομέα Υγείας (ημερομηνία αναφοράς: 31-12-2020) DOWNLOAD
Παρουσίαση Προόδου Παρεμβάσεων Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλέγγυας στον Θεμ. Άξονα 5: «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Υγείας του Πληθυσμού και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Μάρτιος 2009) DOWNLOAD
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», Θεμ. Άξονα 5: «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Υγείας του Πληθυσμού και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» (Μάρτιος 2009) DOWNLOAD
Πορεία Υλοποίησης Δράσεων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2007 - 2013 (Νοέμβριος 2008) DOWNLOAD

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, η Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για τη διενέργεια επαληθεύσεων στις πράξεις, που συγχρηματοδοτούνται από τους πόρους, που της έχουν εκχωρηθεί. Το σχετικό καθήκον ανατίθεται σε στελέχη των Μονάδων Β και Γ της υπηρεσίας, είναι ωστόσο δυνατόν (ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της πράξης) για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων να χρησιμοποιηθούν και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες υπό την ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας.

Με βάση το άρθρο 8 του Ν.3614/07, οι επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται καλύπτουν τις διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων, όπως ενδείκνυται. Επίσης στο ίδιο άρθρο, παρ. 2 προβλέπεται ότι οι πραγματοποιούμενες επαληθεύσεις αφορούν:

  • διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους δικαιούχους.
  • επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους πράξεων.

Οι επαληθεύσεις πραγματοποιούνται με βάση το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων ή μετά τη διαπίστωση ανάγκης διενέργειας έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης λόγω ενδείξεων για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου. Κατά την επιτόπια επαλήθευση επιβεβαιώνεται:

  • ότι η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική και τεκμηριώνεται η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου,
  • ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης νομικής δέσμευσης ή απόφασης χορήγησης ενίσχυσης,
  • η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης,
  • η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων συμπεριλαμβανομένων των κανόνων δημοσιότητας.

Τρέχουσες Προσκλήσεις

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας περισσότερα
Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1525/30-05-2019 Πρόσκλησης στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας περισσότερα
Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΚΩΔ. 28) περισσότερα

Ευρετήριο Όρων ΕΣΠΑ

φακός μεγέθυνσηςΕπιλέξτε εδώ για να βρείτε όρους του ΕΣΠΑ.
περισσότερα