«Εθνική Στρατηγική Υγείας και Δράσεις Υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020», Δεκέμβριος 2016