Η ΕΔΕΥΠΥ ως δικαιούχος έργων

Στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ) έχουν ανατεθεί για υλοποίηση και υλοποιούνται πράξεις  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) & Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η ΕΔΕΥΠΥ υλοποιεί ως δικαιούχος, κατά την  αρμοδιότητα ενεργεί  η   Μονάδα Β, σύνθετα έργα ως προς τον σχεδιασμό, που δεν είναι συνήθεις δημόσιες συμβάσεις, αλλά επίσης και έργα που περιλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις.

Συνολικά έχουν ανατεθεί δια Νόμου ή με Υπουργικές Αποφάσεις  στην ΕΔΕΥΠΥ εικοσιτέσσερις (24) πράξεις για συγχρηματοδότηση.

Έχουν ενταχθεί δεκαεννέα (19).

Ειδικότερα κατά υποτομέα πολιτικής υγείας:

Υποτομέας Πολιτικής «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

 

Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις δεκαεννέα (19)

 

Τα υλοποιούμενα (σε εξέλιξη έργα/Πράξεις) που η ΕΔΕΥΠΥ υλοποιεί ως Δικαιούχος, είναι δεκαεννέα (19) συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις, εκ των οποίων οι έξι (6) χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (Ε.Π. ΜΔΤ) και οι δεκατρείς (13) Πράξεις από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των 11 Περιφερειών (ΠΕΠ) (πλην Βορείου και Νοτίου Αιγαίου δεν έχουν ακόμα ενταχθεί).

Οι 18 Πράξεις από αυτές αφορούν τη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), 5 Πράξεις στο ΕΠ ΜΔΤ (χρηματοδότηση για διάστημα 11 μηνών) και 13 Πράξεις στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών (χρηματοδότηση για διάστημα 36 μηνών με δυνατότητα να επεκταθεί στους 48 μήνες).

[Υπό αξιολόγηση για ένταξη μία (1) Πράξη υποβληθείσα στην ΕΥΔ ΕΠ Π Β. Αιγαίου.

Προβλέπεται ομοίως Πρόσκληση για  μία (1) Πράξη , της ΕΥΔ ΕΠ Π Ν..Αιγαίου  ]

Μία (1) ενταγμένη Πράξη αφορά δράσεις υποστήριξης της ΠΦΥ.

 

Πίνακας με στοιχεία προόδου υλοποίησης των υλοποιούμενων Πράξεων

Ημερομηνία Αναφοράς 12-07-2019

 

Υποτομέας Πολιτικής «Ψυχική Υγεία»

 

Υποβλήθηκε  μία (1) Πράξη στο ΕΠ ΜΔΤ

 

 • Σε διαδικασία αξιολόγησης για ένταξη από ΕΥΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Υποστήριξη διοικητικών και οργανωτικών μεταβολών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Τομεακών Επιτροπών και Οργάνων του Ν.4461/2017 που συνδέονται με τις Υ.ΠΕ.», προεκτιμώμενου π/υ € 1.000.000,00 - η αρ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.12814/15-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΔ8Γ465ΦΥΟ-Χ5Κ) έγκριση σκοπιμότητας, όπως ισχύει.
 • Συμμετοχή με υλοποίηση υποέργων στις πράξεις:
  • «Φορέας Αξιολόγησης της ποιότητας και αποδοτικότητας Μονάδων Ψυχικής Υγείας και Μονάδων Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων», προεκτιμώμενου π/υ € 3.500.000,00 – η αρ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ. 1264215-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ23Π465ΦΥΟ-ΨΙΝ) έγκριση σκοπιμότητας, όπως ισχύει. Στην εν λόγω Απόφαση προβλέπεται συνεργασία με την Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπ. Υγείας και αρχικά την ΕΣΔΥ.
  • «Ανάπτυξη προτύπων ποιότητας των Μονάδων Ψυχικής μέσω εκπόνησης θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήρων οδηγιών», η αρ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π. οικ.50569/03-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΤΒ465ΦΥΟ-ΓΩ3) έγκριση σκοπιμότητας, όπως ισχύει, προεκτιμώμενου π/υ € 1.451.500,00. Στην εν λόγω Απόφαση ορίζεται για την πρώτη φάση, Προγραμματική σύμβαση για συνεργασία του Υπουργείου με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (Ε.Ψ.Ε.).

Η ΕΔΕΥΠΥ υποστηρίζεται στη λειτουργία της από Προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας που υλοποιεί ως δικαιούχος, κατά την  αρμοδιότητα ενεργεί  η   Μονάδα Γ . Εγκρίθηκαν πράξεις/έργα που αφορούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας μέσω των οποίων διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της ΕΔΕΥΠΥ, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των παρεμβάσεων στο τομέα Υγείας για το ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου  2014-2020 και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ειδικότερα κατά πηγή χρηματοδότησης:

α1)Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. (Συγχρηματοδοτούμενη)

Τα υλοποιούμενα (σε εξέλιξη έργα/Πράξεις) που η ΕΔΕΥΠΥ υλοποιεί ως Δικαιούχος, είναι τέσσερεις (4) συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (Ε.Π. ΜΔΤ), εκ των οποίων δύο (2) χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και δύο (2) από το ΕΤΠΑ.

Οι παραπάνω πράξεις αφορούν σε ενέργειες σχετικές με την προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»  από την ΕΔ ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας.

Οι ενέργειες αποσκοπούν επίσης, στην ευρύτερη υποστήριξη λειτουργίας της Επιτελικής Δομής για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των παρεμβάσεων του τομέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ & το ΕΤΠΑ

Αντικείμενο των έργων  είναι ενέργειες που περιλαμβάνουν ενδεικτικά :

 • Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ περιφερειακών και εξοπλισμού πληροφορικής
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης, υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού και εργαλείων πληροφορικής,
 • Δαπάνες για εκπαίδευση και τη συμμετοχή σε ημερίδες/συνέδρια του προσωπικού, Οργάνωση εκδηλώσεων- συνεδριάσεων-συσκέψεων
 • Δαπάνες δημοσιότητας, προβολής & πληροφόρησης
 • Έξοδα μετακινήσεων του προσωπικού στο εξωτερικό και εσωτερικό
 • Υπηρεσίες Συμβούλων
 • Υπηρεσίες Αξιολόγησης
 • Έξοδα δημοσιεύσεων – ανακοινώσεων

α2) Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση μιας (1) πράξης συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση», το οποίο αφορούσε ενέργειες που εξειδικεύονταν σε παροχή υπηρεσιών με σκοπό το κλείσιμο έργων που είχαν εκχωρηθεί στην ΕΔ στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

β) Εθνική Τεχνική Βοήθεια

Η ΕΔΕΥΠΥ /Μονάδα Γ΄ υλοποιεί ως Δικαιούχος, ένα (1) έργο Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ. Υγείας.

Οι ενέργειες στο παραπάνω έργο αποσκοπούν επίσης, στην ευρύτερη υποστήριξη λειτουργίας της Επιτελικής Δομής για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των παρεμβάσεων του τομέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που υλοποιούνται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

 

Πίνακας με στοιχεία προόδου υλοποίησης των υλοποιούμενων Πράξεων

Ημερομηνία Αναφοράς 21/08/2019