Θεσμικό Πλαίσιο

Όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» και αφορούν στον τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης οφείλουν να τηρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1828/2006, όπως ισχύουν και εξειδικεύονται σε σχετικούς Οδηγούς, οδηγίες και αποφάσεις ένταξης.
Οι Δικαιούχοι οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για την επίτευξη διαφάνειας και ενημέρωσης των αποδεκτών της πράξης, των ωφελούμενων και των κοινωνικών εταίρων της κοινής γνώμης σχετικά με τις ευκαιρίες και τα αποτελέσματα που προσφέρει το υλοποιούμενο έργο, αλλά και την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην χρηματοδότηση κάθε έργου.

Οι Φορείς πρέπει να μεριμνούν για τον σχεδιασμό και την λήψη μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας στα έργα που εκτελούν, καλύπτοντας το κόστος των επικοινωνιακών ενεργειών είτε από τον προϋπολογισμό των έργων τους (αν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη) είτε με ίδιους πόρους. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση στον τύπο προκήρυξης διαγωνισμού ή ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού αποτελεί υποχρέωση του ΤΔ, αλλά δεν επαρκεί για την προβολή και δημοσιότητα του έργου. Ως εκ τούτου, ο φορέας οφείλει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα ενημέρωσης, όπως η ιστοσελίδα του, την ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας, τυχόν εταίρων και υποχρεωτικά – της Ειδικής Υπηρεσίας ( www.ygeia-pronoia.gr ).

Η αναφορά της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι επιβεβλημένη σε κάθε ενέργεια δημοσιότητας του φορέα (που αναφέρεται στο συγχρηματοδοτούμενο έργο ή τα αποτελέσματά του), ανεξάρτητα από το αν η ενέργεια είναι υποχρεωτική ή προαιρετική, αν χρηματοδοτείται ή όχι από τον προϋπολογισμό του συγχρηματοδοτούμενου έργου, εάν η ενέργεια αυτή προβάλει συγκεκριμένο έργο ή και ομάδα ομοειδών έργων, που συγχρηματοδοτήθηκαν

Οι ενέργειες επικοινωνίας πρέπει να προβάλουν ισότιμα την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τα κατάλληλα ρητορικά και εικαστικά στοιχεία ή σύμβολα. Τα σύμβολα και η ρητή αναφορά της συγχρηματοδότησης πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλα τα μέσα δημοσιότητας (αφίσες, καταχωρήσεις, εκδόσεις, υλικό συνεδρίων ή σεμιναρίων, δελτία τύπου, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές παραγωγές, ηλεκτρονικά μέσα, ιστοσελίδες, πινακίδες, διαφημιστικά πανό, εκθεσιακό υλικό, προωθητικό υλικό, προσκλήσεις, συνεντεύξεις, προσφωνήσεις σε τελετές, ανακοινώσεις, ενημερωτικά δελτία κ.α. Η Ευρωπαϊκή σημαία και η ένδειξη "Ευρωπαϊκή Ένωση" αποτελούν λογότυπα της ΕΕ και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ακρίβεια και ισότιμα με κάθε εθνικό έμβλημα και με συγκεκριμένες γραφικές νόρμες.

Σε όλες τις παραπάνω ενέργειες πρέπει να γίνεται μνεία της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον με την φράση «Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ στις εκδηλώσεις πρέπει να τοποθετείται η ευρωπαϊκή σημαία. Για τις αγγλόφωνες εκδόσεις: “This project is co-financed by the European Union and the Hellenic Ministry of Health and Social Solidarity”.

Στις εκδόσεις, η αναφορά της χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει την ένδειξη της συμμετοχής ΕΕ στην πρώτη εσωτερική σελίδα για τις πολυσέλιδες και ανάλογο σημείο για τις μονοσέλιδες. Αντίστοιχα, στις ιστοσελίδες Διαδικτύου η αναφορά της χρηματοδότησης πρέπει να βρίσκεται στην αρχική σελίδα.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Επικοινωνιακό Οδηγό Δημοσιότητας ΕΣΠΑ 2007-2013