Πιστοποίηση Επάρκειας Φορέων

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των Φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων ή δράσεων, με τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας τους, πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων.
Ο Ν.3614/2007, προβλέπει το σχεδιασμό ενός Ελληνικού Προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ, μεριμνώντας για τις ιδιαιτερότητες των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, σύμφωνα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια των Δικαιούχων εξαιρουμένων αυτών που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης EK και εξαιρουμένων των Ταμείων του άρθρου 24 του Ν.3614/07. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του προτύπου (μεταβατική περίοδος), η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται από τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες και τους έχοντες σχετική αρμοδιότητα Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, εφόσον οι Φορείς αποδεικνύουν ότι εφαρμόζουν, σύστημα διαχείρισης με τεκμηριωμένες (γραπτές) διαδικασίες τουλάχιστον για τις λειτουργίες του προγραμματισμού και ωρίμανσης έργων\ενεργειών, διενέργειας διαγωνισμού και ανάθεσης συμβάσεων, παρακολούθησης\πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου, και οικονομικής διαχείρισης έργου.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων για την υποβολή αίτησης - φακέλου προκειμένου να εξεταστεί η διαχειριστική τους επάρκεια κατά τη μεταβατική περίοδο. Μπορείτε να βρείτε εδώ :
Για την υποστήριξη των δυνητικών Δικαιούχων κατά τη διαδικασία βεβαίωσης της διαχειριστική επάρκειας, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημοσιεύει υλικό ενημέρωσης και πρότυπα φακέλων πιστοποίησης, τα οποία θα βρείτε εδώ.