Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Κατηγορία:  Πρόσκληση στελέχωσης
Προϋπολογισμός:  0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  29/03/2021
Ημερομηνία Λήξης:  12/04/2021
DOWNLOAD (3.298,28KB) PDF

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο «Αποτίμηση της εφαρμογής της στρατηγικής του τομέα Υγείας στη τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και ολοκληρωμένη πρόταση Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2021- 2027

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  33.480,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  19/03/2021
Ημερομηνία Λήξης:  02/04/2021
DOWNLOAD (1.486,74KB) PDF

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις δράσεις λειτουργίας των Ομάδων Υγείας» του Υποέργου 3 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» με τίτλο «Δράσεις Οριζόντιου χαρακτήρα για τη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας», κωδικό ΟΠΣ 5008040 και δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ), CPV: 72224000-1

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  67.519,24 €
Ημερομηνία Έναρξης:  09/03/2021
Ημερομηνία Λήξης:  22/03/2021
DOWNLOAD (1.496,24KB) RAR

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών για το έργο με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  8.500,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  15/09/2020
Ημερομηνία Λήξης:  01/10/2020
DOWNLOAD (885,33KB) PDF

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  21/11/2019
Ημερομηνία Λήξης:  Ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δαπάνης
DOWNLOAD (1.375,71KB) ZIP

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση