Προσκλήσεις-Πράξεις

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήθηκε με την αριθ. 130383/ ΦΕΚ2136/τ.Β’/ 01-10-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (έναρξη λειτουργίας 14/04/2011). Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση πράξεων που αφορούν τον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 −2013, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει αρμοδιότητες δικαιούχου για πράξεις του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 −2013 σύμφωνα με το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου όπως αυτό ισχύει.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής διαρθρώνεται σε τέσσερις οργανικές Μονάδες:

Α. Μονάδα Α: Προγραμματισμού, σχεδιασμού και ωρίμανσης πράξεων.
Β. Μονάδα Β1: Υλοποίηση πράξεων του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013
Γ. Μονάδα Β2: Υλοποίηση πράξεων του τομέα Ψυχικής Υγείας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013
Δ. Μονάδα Γ΄: Διοικητικής Υποστήριξης

Η Υπηρεσία στην παρούσα φάση στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013 πρόκειται να προχωρήσει στην υλοποίηση των κάτωθι ενταγμένων πράξεων με τίτλο:

1. Άξονας Προτεραιότητας 5 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού»

1.1 «Μηχανισμός Υποστήριξης για την εφαρμογή της Οδηγίας περί δικαιωμάτων των ασθενών στη Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη» με κωδικό ΟΠΣ 357535 και προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης 290.000,00 ευρώ

1.2 «Εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών του χώρου της ΠΦΥ» με κωδικό ΟΠΣ 370473 και προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης 544.900,00 ευρώ

1.3 «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευμένα διαμερίσματα στις περιφέρειες σταδιακής εξόδου» με κωδικό ΟΠΣ 373824 και προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης 10.390.000,00 ευρώ

1.4 «Δημιουργία 160 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευμένα διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου σύγκλισης» με κωδικό ΟΠΣ 373825 και προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης 8.600.000,00 ευρώ

1.5 «Δημιουργία 48 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευμένα διαμερίσματα στις περιφέρειες σταδιακής εισόδου» με κωδικό ΟΠΣ 373826 και προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης 2.580.000,00 ευρώ

1.6 «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Φροντίδα από Μονάδες Ψυχικής Υγείας στις περιφέρειες σταδιακής εξόδου» με κωδικό ΟΠΣ 374183 και προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης 33.820.000,00 ευρώ

1.7 «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Φροντίδα από Μονάδες Ψυχικής Υγείας στις περιφέρειες σταδιακής εισόδου» με κωδικό ΟΠΣ 374184 και προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης 3.750.000,00 ευρώ

1.8 «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Φροντίδα από Μονάδες Ψυχικής Υγείας στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» με κωδικό ΟΠΣ 374185 και προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης 22.500.000,00 ευρώ

1.9 «Δράσεις Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των ανέργων. Περιφέρειες στόχου Σύγκλισης» με κωδικό ΟΠΣ 374751 και προϋπολογιζόμενης  δημόσιας δαπάνης 5.568.000,00 ευρώ

1.10 «Δράσεις Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των ανέργων. Περιφέρειες σταδιακής εισόδου» με κωδικό ΟΠΣ 374752 και προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης 928.000,00 ευρώ

1.11 «Δράσεις Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των ανέργων. Περιφέρειες σταδιακής εξόδου» με κωδικό ΟΠΣ 374754 και προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης 7.143.200,00 ευρώ

2.
Άξονας Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη Α’βάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»

2.1 «Μηχανισμός Υποστήριξης Υλοποίησης και Παρακολούθησης της παρέμβασης στο πλαίσιο προάσπισης της Δημόσιας Υγείας του ¨Ινστιτούτου Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΙΕΝΘΥΑΕ)¨ σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για διαγνωστικό έλεγχο παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος και ενημέρωση του  γενικότερου πληθυσμού για προληπτικούς ελέγχους» και προϋπολογιζόμενης  δημόσιας δαπάνης 738.000,00 ευρώ και  με κωδικό ΟΠΣ 365490.

Επίσης, η Υπηρεσία στην παρούσα φάση στο  Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013», πρόκειται να προχωρήσει στην υλοποίηση της κατωτέρω ενταγμένης πράξης με τίτλο:

1.
Άξονας Προτεραιότητας 01 «Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», Άξονας Προτεραιότητας 02 «Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω του Εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» και Άξονας Προτεραιότητας 03 «Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω του Εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου»

1.1   «Κωδικοποίηση των κανονιστικών και νομικών ρυθμίσεων και πλαισίων που αφορούν στον τομέα υγείας», με κωδικό ΟΠΣ 376311 και προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης 780.000,00 ευρώ.

Έργα Υγείας σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Πατήστε εδώ για να δείτε τα έργα υγείας σε άλλα Ε.Π

Μαύρος-μπλε φάκελος
περισσότερα

Τρέχουσες Προσκλήσεις

Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΚΩΔ. 28) περισσότερα
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (κωδικός 26)» περισσότερα