Όργανα Διοίκησης

“Σύμφωνα με την 57353/ΕΥΘΥ386/22-05-2017 KYA (ΦΕΚ:1888/Β/31-05-2017) όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ.65199/20-06-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ¨2557/Β’/27-06-2019) η Επιτελική Δομή EΣΠA του Υπουργείου Υγείας υπάγεται στον Υπουργό Υγείας».

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας και διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΥΠΥ» συστάθηκε με τον Νόμο 4314/2014 άρθρο 18, παρ. 10. Πρόκειται για  μια νέα Ειδική Υπηρεσία που προήλθε από τη συγχώνευση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΕτΥΚΑ).

  • Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ), λειτούργησε  στη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το ΕΠ «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», με αρμοδιότητα στην παρακολούθηση και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού τεσσάρων (4) επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης ανάπτυξης της Υγείας & της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στην διαχείριση ή το συντονισμό παρεμβάσεων του τομέα υγείας, που συγχρηματοδοτούνταν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΥτΥΚΑ, ιστορικά, αποτέλεσε τη διάδοχη υπηρεσία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 – 2006».
  • Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΕτΥΚΑ), λειτούργησε ως Δικαιούχος υλοποίησης πράξεων που αφορούσαν τον τομέα Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και εντάσσονταν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 −2013.

Η Ειδική Υπηρεσία (ΕΔΕΥΠΥ) διατηρεί τις υποχρεώσεις από τις αρμοδιότητες που εκχωρήθηκαν στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (ΕΥΤΥΚΑ) και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕτΥΚΑ).

Η νέα Υπηρεσία ΕΔΕΥΠΥ στην τρέχουσα περίοδο 2014-2020, έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και των φορέων που αυτό εποπτεύει στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευ-ομένων φορέων του σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα να  υποστηρίζει και να συμμετέχει στη διαβούλευση/διαμόρφωση Στρατηγικής του τομέα Υγείας, ειδικά για το ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και συντάσσει το επιχειρησιακό σχέδιο για τους τομείς πολιτικής του Υπουργείου Υγείας του άρθρου 17 παρ.1 εδ.α. του ν. 4314/2014. Υποστηρίζει το Υπουργείο στην παρακολούθηση και αναθεώρηση της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Διατυπώνει προτάσεις στις ΕΥΔ των ΕΠ του ΕΣΠΑ για την εφαρμογή της Στρατηγικής του Υπ. Υγείας : Συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας, στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων, στα κριτήρια αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Η ΕΔΕΥΠΥ υλοποιεί ως Δικαιούχος πράξεις του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανο-μένων πράξεων τεχνικής βοήθειας. Σχεδιάζει και υλοποιεί, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες από το ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)  υποχρεώσεις όπως ισχύουν. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες

Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους ή δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου».

Η ΕΔΕΥΠΥ λειτουργεί με πόρους της Τεχνικής Βοήθειας της Ελλάδας και της Ευρ. Ένωσης, από το ΕΠ ΜΔΤ και την Εθνική Τ.Β.