Όργανα Διοίκησης

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η Ειδική Υπηρεσία, που προβλέπεται στο Νόμο 3614/2000 αποτελεί διάδοχη υπηρεσία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 - 2006, που αναδιοργανώθηκε πρόσφατα με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η υπηρεσία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού και τεσσάρων (4) επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης ανάπτυξης της Υγείας & της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για την διαχείριση ή το συντονισμό παρεμβάσεων του τομέα, που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την τρέχουσα περίοδο 2007-2013, η υπηρεσία λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας για τον άξονα προτεραιότητας 5 , ύψους 400 εκ. ευρώ του ΕΠ Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και ως συντονιστής για συνολικά 1.2 δισεκατομμύρια Ευρώ, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων στην Ελλάδα έως το 2013.

Τέλος, η Ειδική Υπηρεσία είναι αρμόδια επίσης για την οργανωτική και τεχνική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής για τον εθνικό συντονισμό συγχρηματοδοτημένων έργων της υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα.

Οργανόγραμμα Υπηρεσίας Οργανόγραμμα Υπηρεσίας

Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση
Στη Διυπουργική Επιτροπή για το συντονισμό της πολιτικής Υγείας προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και συμμετέχουν οι Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών (αναφορικά με παρεμβάσεις των Π.Ε.Π. και του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση), Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Η Διυπουργική Επιτροπή συνιστά το πολιτικό όργανο που θα παρακολουθεί και θα συντονίζει την εφαρμογή της στρατηγικής για την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ή της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και θα είναι αρμόδια για τη διασφάλιση του συντονισμού δράσεων με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.

Υποστηρίζεται από Τεχνική Γραμματεία, στα πλαίσια της υφιστάμενης ειδικής υπηρεσίας, η οποία μετασχηματίστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ενισχύεται δε ώστε να ανταποκριθεί στην παρακολούθηση / συνεργία των επενδύσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων στα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ώστε να παραχθεί ολοκληρωμένο αποτέλεσμα σύμφωνα με την στρατηγική και τους στόχους του τομέα και τις κατευθύνεις της Διυπουργικής Επιτροπής.
Μπορείτε να δείτε το Φ.Ε.Κ. της Συγκρότησης Συντονισμού και Παρακολούθησης των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ.

Συνεδριάσεις Επιτροπής Συντονισμού - Φάκελοι Συνεδριάσεων
1η Συνεδρίαση Επιτροπής Συντονισμού 26/03/2010 DOWNLOAD
2η Συνεδρίαση Επιτροπής Συντονισμού 09/04/2010 DOWNLOAD
3η Συνεδρίαση Επιτροπής Συντονισμού 17/12/2010 DOWNLOAD
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Συντονισμού 07/04/2011 DOWNLOAD
5η Συνεδρίαση Επιτροπής Συντονισμού 01/11/2011 DOWNLOAD

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων κυρίως θεσμικού και στρατηγικού χαρακτήρα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συστάθηκε Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η ειδική υπηρεσία είναι αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Δικαιούχου υλοποίησης πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3614/2007.

Μπορείτε να βρείτε το ΦΕΚ σύστασης της Υπηρεσίας Εφαρμογής εδώ .