Σχέδια Δράσης

Το Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, με συνοπτική αναφορά στα δυνατά και αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και κινδύνους του συστήματος Δημόσιας Υγείας, όπως αυτά προσδιορίστηκαν σε ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Στο Σχέδιο εξειδικεύονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις στρατηγικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την Δημόσια Υγεία, μέσα από τον προσδιορισμό της αποστολής και του οράματος της Δημόσιας Υγείας, καθώς και των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων.

Μπορείτε να βρείτε την περίληψη και το πλήρες Σχέδιο Δράσης εδώ, καθώς και την περιγραφή της οργάνωσης και διοίκησης της υλοποίησης του, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007 - 2013 DOWNLOAD
ΠΛΗΡΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007 - 2013 DOWNLOAD
ACTION PLAN FOR PUBLIC HEALTH DOWNLOAD
Mε τον όρο «Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση» εννοούμε το σύνολο των παρεμβάσεων που επιτρέπουν στον ψυχικά ασθενή να παραμείνει ενεργός πολίτης μέσα στην κοινότητα, με αυτονομία, οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη. Η εφαρμογή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, ξεκίνησε στην Ελλάδα με τον νόμο για το ΕΣΥ (Ν.1397/83), στο πλαίσιο του Κανονισμού 815/84 και με χρηματοδοτική συμβολή των Ταμείων της ΕΕ, στο πλαίσιο των ΕΠ της Β’, Γ’ και Δ’ Προγραμματικής Περιόδου. Μέχρι σήμερα οι δράσεις, που υλοποιήθηκαν πέτυχαν ήδη σημαντικά αποτελέσματα:
  1. Ολοκληρώθηκε η άρση των ασυλικών τμημάτων, κλείσιμο και μετασχηματισμός σε 5 Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, όπου διαβιούσαν μόνιμα χιλιάδες χρόνιοι ιδρυματοποιημένοι ασθενείς, κάτι που αποτελούσε δέσμευση των Ελληνικών αρχών. Συγκεκριμένα καταργήθηκαν τα άσυλα των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Πέτρας Ολύμπου ,Κέρκυρας, Τρίπολης, του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων και του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε περισσότερες από 400 δομές στην κοινότητα.
  2. Βελτιώθηκε αισθητά η πρόσβαση του πληθυσμού σε υπηρεσίες πρόληψης και α’βάθμιας ή β’βάθμιας αντιμετώπισης ψυχικής ασθένειας και πρόκειται να βελτιωθεί περεταίρω η πρόσβαση αυτή καλύπτοντας το 20% του πληθυσμού. Έχει ξεκινήσει η λειτουργία 66  δομών παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα.
  3. Μέσω των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών έχει αποστιγματιστεί τόσο η παροχή της υπηρεσίας ψυχικής υγείας, όσο και η αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας, ενώ προλαμβάνεται σημαντικά η χρονιοποίηση των περιστατικών.
  4. Στις νέες δομές, που δημιούργησε το πρόγραμμα δημιουργήθηκαν περισσότερες από 3000 νέες θέσεις εργασίας. Το σύνολο των εργαζομένων, που στελεχώνουν τις παραπάνω δομές έχει καταρτιστεί σε προγράμματα, που χρηματοδότησε το Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-2006, για την απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών για την υλοποίηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
  5. Έχουν δημιουργηθεί και χρηματοδοτούνται περισσότερες από 20 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες απασχολούνται εκατοντάδες πρώην ασυλικοί ασθενείς.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

Για την συνέχιση και εδραίωση της, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση συνεχίζει με στόχο την κάλυψη της χώρας με υπηρεσίες στην κοινότητα για πρόληψη και αποασυλοποίηση τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μέσω της ανάπτυξης δομών σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο. Περιλαμβάνεται επίσης η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των κοινωνικών συνεταιρισμών των πρώην χρόνιων ασθενών. Οι παραπάνω δράσεις αναλύονται επιχειρησιακά με το Σχέδιο Δράσης για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση «ΨΥΧΑΡΓΩ» 2001-2010, που μπορείτε να βρείτε εδώ (πλήρες κείμενο και περίληψη)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
DOWNLOAD
ΠΛΗΡΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
DOWNLOAD
ACTION PLAN FOR THE REFORM OF THE MENTAL HEALTH SECTOR
DOWNLOAD
Το Σχέδιο Δράσης του τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 εκπονήθηκε τον Αύγουστο του 2007 με στόχο να εξειδικεύσει τους βασικούς άξονες της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τεκμηριώνοντας, εκτός των άλλων, τις δυνατότητες και ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία. Αναλύει, τις αρχές και το περιεχόμενο του Εθνικού Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», που αποτελούν τον κύριο μηχανισμό για την προώθηση της Στρατηγικής Εκσυγχρονισμού του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο μίας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρύθμισης του Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας.

Μπορείτε να βρείτε το την περίληψη και το πλήρες Σχέδιο Δράσης εδώ.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
DOWNLOAD
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2007 - 2013
DOWNLOAD
Το Σχέδιο Δράσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) εκπονήθηκε στην έναρξη της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου με ορίζοντα το 2015. Βασίστηκε σε μελέτη και ανάλυση διαθέσιμων στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση και λειτουργία του συστήματος Π.Φ.Υ. στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθώς και την ιστορική εξέλιξή του, τις οργανωτικές και λειτουργικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και τις διαθέσιμες μεθόδους χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Μπορείτε να βρείτε την περίληψη και το πλήρες Σχέδιο Δράσης εδώ, καθώς και την περιγραφή της οργάνωσης και διοίκησης της υλοποίησης του, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 2007 - 2013 DOWNLOAD
ΠΛΗΡΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 2007 - 2013 DOWNLOAD
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ DOWNLOAD
ACTION PLAN FOR THE PRIMARY HEALTH CARE (SUMMARY) DOWNLOAD
COMPETENT SERVICES, TECHNIQUES AND MEANS OF IMPLEMENTATION DOWNLOAD